Statuten Letteren- en WijsbegeerteKring

Titel I: benaming, zetel, doel en duur

Artikel 1

De naam van de vereniging luidt: Letteren- en WijsbegeerteKring, afgekort tot LWK.

Artikel 2

De vereniging is gestoeld op het principe van het Vrij Onderzoek.

Artikel 3

De zetel van de vereniging is gevestigd op de VUB, Campus Etterbeek, Pleinlaan 2 D.1.17, 1050 Brussel. Het postadres is p/a BSGgtgv, Campus Vrije Universiteit Brussel, Pleinlaan 2, 1050 Brussel, Gebouw F, Lokaal F070. Bij beslissing van het bestuur van LWK kan deze overgebracht worden naar een andere plaats binnen het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Artikel 4

LWK groepeert als facultaire kring de studenten van de 5 opleidingen aan de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de Vrije Universiteit Brussel: Taal- en Letterkunde, Toegepaste Taalkunde, Geschiedenis, Kunstwetenschappen en Archeologie en Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen.

Artikel 5

 • 1. De Letteren- en Wijsbegeertekring werd opgericht op 29 april 1993 te Brussel, als fusie van Historia-Filosofia en Germania-Romania. De duur van de vereniging is onbeperkt.
 • 2. LWK verbindt zich ertoe de rechten van de mens te eerbiedigen en ze na te leven. De leden discrimineren niet op basis van geslacht, nationaliteit, nationale of etnische afstamming, ras, huidskleur en afkomst, handicap, geloof of levensbeschouwing, seksuele geaardheid, leeftijd, vermogen, burgerlijke staat, politieke overtuiging, syndicale overtuiging, gezondheidstoestand, fysieke of genetische eigenschap, geboorte, sociale afkomst en taal.

Titel II: de leden

Artikel 6

 • 1. LWK kent effectieve leden, sympathiserende leden, ereleden en bestuursleden.
 • Sympathiserende leden zijn leden die student zijn aan de VUB en die het afgelopen jaar lidgeld (5 EUR) betaald Zij hebben geen stemrecht.
 • Ereleden zijn leden die student, oud-student, academisch personeel of sympathisanten zijn aan de VUB en het afgelopen jaar erelidgeld (50 EUR) hebben betaald. Zij hebben geen stemrecht.
 • Effectieve leden zijn leden die student zijn aan de VUB en het afgelopen jaar bestuursgeld hebben betaald of gedoopt en ontgroend geweest zijn.
 • 2. De effectieve leden kunnen worden opgedeeld in twee groepen:
 • Bestuursleden zijn leden die momenteel student zijn aan de VUB, de principes van het vrij onderzoek onderschrijven, het afgelopen jaar een bestuursfunctie hebben uitgeoefend en bestuursgeld (30 EUR) hebben Zij hebben twee stemmen.
 • Schachten, zijn leden die momenteel student zijn aan de VUB, de principes van het vrij onderzoek onderschrijven en het afgelopen jaar gedoopt en ontgroend geweest zijn. Zij hebben één stem.

Titel III: de Algemene Vergadering

Artikel 7

De Algemene Vergadering is samengesteld uit effectieve leden. Hij wordt voorgezeten door de voorzitter van LWK en komt minstens twee maal per jaar samen in de loop van de maanden april, mei of juni.

Artikel 8

De Algemene Vergadering beslist over de goedkeuring van het jaarverslag van het uittredende bestuur. Dit omvat het activiteitenverslag, financieel en moreel verslag.

Artikel 9

Op de Algemene Vergadering worden de kandidaat-bestuursleden voor het nieuwe bestuursjaar voorgesteld en verkozen tijdens anonieme en schriftelijke verkiezingen. De kandidaturen voor bestuursfuncties dienen minstens één uur voor de Algemene Vergadering bij de voorzitter van LWK ingediend te worden. Het oude bestuur behoudt zijn mandaat tot het nieuwe bestuur verkozen is met een meerderheid van 50% van de stemmen en tot de officiële overdracht.

Artikel 10

 • 1 De Algemene Vergadering wordt samengeroepen door de voorzitter van LWK. Een Buitengewone Algemene Vergadering kan ook worden samengeroepen na aanvraag van 33% van de bestuursleden van LWK.
 • 2 De leden moeten minstens 14 kalenderdagen op voorhand gewaarschuwd worden via sociale media of een ander medium bepaald door de voorzitter. Deze bijeenroeping moet een gedetailleerde dagorde bevatten.

Artikel 11

De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen over punten die in de dagorde voorkomen. De dagorde wordt bepaald door de voorzitter. Een lid van het bestuur kan een punt op de dagorde laten plaatsen mits tijdige kennisgeving (1 uur op voorhand) aan de voorzitter.

Artikel 12

De Algemene Vergadering kan slechts geldig vergaderen indien 50% van de effectieve leden aanwezig is. Indien dit quorum niet bereikt wordt, roept de voorzitter een Bijzondere Algemene Vergadering samen. Tussen beide Algemene Vergaderingen moet minstens een tijdspanne van 2 weken liggen.

Artikel 13

 • 1 De beslissingen op de Algemene Vergadering worden genomen bij een meerderheid van 50% van de aanwezige stemmen (dit is het geheel getal onmiddellijk groter dan de helft van de geldig uitgebrachte stemmen). Bij ex aequo wordt de stem van de voorzitter dubbel geteld.
 • 2 Bij wijzigingen van de statuten is een meerderheid van 66% van de aanwezige stemmen vereist.

Artikel 14

Op de Algemene Vergadering hebben de bestuursleden zoals omschreven in artikel 6 twee stemmen en de schachten één stem.

Artikel 15

Bij afwezigheid kan een bestuurslid een schriftelijke volmacht geven aan een ander bestuurslid, mits hij of zij de speeches en vragenronde vanop afstand volgt. Er geldt een maximum van één volmacht per lid.

Titel IV: het bestuur

Artikel 16

Het bestuur is belast met de dagelijkse werking van LWK. Het wordt voorgezeten door de voorzitter van LWK. Het bestuur kan slechts geldig vergaderen indien 50 procent van de bestuursleden aanwezig is. Beslissingen op bestuursvergaderingen worden met minstens een gewone meerderheid genomen.

Artikel 17

Alleen effectieve leden zijn verkiesbaar in de hoofdfuncties van LWK. Sympathiserende leden kunnen ook in de aanvullende functies zetelen.

Artikel 18

De samenstelling van het bestuur:

 • 1 Het bestuur telt minstens de volgende vier hoofdfuncties:
 • Een voorzitter:

De voorzitter zit de bestuursvergaderingen en de Algemene Vergadering voor, organiseert de Algemene Vergadering, vertegenwoordigt de kring op allerhande gelegenheden, organiseert allerhande activiteiten en staat in voor de verkiezing van het nieuwe bestuur.

 • Een ondervoorzitter:

De ondervoorzitter vervangt de voorzitter bij diens afwezigheid.

 • Een secretaris:

De secretaris maakt een verslag van alle bestuursvergaderingen en stelt het activiteitenverslag van de kring op. De secretaris is tevens de coördinator alumni en faculteitsvertegenwoordiging, zoals omschreven in artikel 20.

 • Een penningmeester:

De penningmeester houdt de boekhouding van de kring bij, stelt een financieel verslag op van elke activiteit, stelt het globaal financieel jaarverslag van de kring op, is verantwoordelijk, samen met de voorzitter, voor alle inkomsten en uitgaven van de kring.

 • 2 Het bestuur kan uitgebreid worden met meerdere leden en functies, zijnde gewone bestuursleden.

Artikel 19

Cumulatie van hoofdfuncties, zowel intern (binnen LWK) als extern (alle door de Studentenraad van de VUB erkende kringen, met inbegrip van het Brussel StudentenGenootschap, Studiekring Vrij Onderzoek, de Moeial en de Studentenraad of een ander bestuurs- of beslissingsorgaan aan de VUB), is niet mogelijk.

Artikel 20

Binnen LWK dient er een coördinator faculteitsvertegenwoordiging aangeduid te worden. Deze staat in voor het overleg tussen studentenafgevaardigden in de opleidingsraad, onderwijsraad, vakgroepenraden en Faculteitsraad en zorgt bovendien voor een nauw contact met de studentenafgevaardigden in het Faculteitsbestuur en Raad van Bestuur. Deze rapporteert op de bestuursvergadering van de kring over alle materie aangaande studentenvertegenwoordiging. De cumulatie van deze functie is niet mogelijk tussen alle door de Studentenraad van de VUB erkende facultaire kringen. Indien er geen coördinator verkozen wordt, dient deze functie opgenomen te worden door de secretaris.

Artikel 21

De kandidaat-voorzitter, -ondervoorzitter en -doopmeester dienen minstens één jaar in het LWK-bestuur te hebben gezeteld, in zijn/haar doopjaar een van de opleidingen omschreven in Artikel 4 gevolgd hebben, en student zijn aan de VUB tijdens zijn/haar termijn. Pas indien dit niet mogelijk is of indien dergelijke kandidaat-voorzitter niet verkozen wordt, kan iemand anders in aanmerking komen voor de functie van voorzitter.

Titel V: niet naleving van de statuten en ontbinding van de kring

Artikel 22

Elk lid van LWK wordt verondersteld de statuten gelezen en goedgekeurd te hebben. Bij niet-naleving van de statuten van een studentenvereniging kan er klacht ingediend worden bij de voorzitter van de Algemene Vergadering van de betrokken vereniging, in tweede instantie bij de voorzitter van het BSGgtgv en via de beroepsprocedure studentenvoorzieningen.

Artikel 23

Om tot ontbinding van LWK over te gaan is het akkoord vereist van 75% van de effectieve leden zoals vermeld in artikel 6. De beslissing om tot ontbinding over te gaan kan enkel genomen worden tijdens de Algemene Vergadering.

Artikel 24

Bij ontbinding van LWK moet het bestuur de Studentenraad op de hoogte brengen. De Studentenraad stelt dan curatoren aan die ervoor zullen zorgen dat, na vereffening van alle schulden, de resterende bezittingen van de kring zullen ingezet worden voor het studentenleven aan de VUB.

Artikel 25

Deze statuten vernietigen alle niet gedateerde of alle voorgaande statuten van de Letteren- en Wijsbegeertekring.

Titel VI: Subgroepen van de kring

Artikel 26

Binnen de schoot van LWK kunnen er verschillende subgroepen bestaan. Een subgroep dient te allen tijde te voldoen aan volgende criteria:

 • De subgroep bestaat uit effectieve leden van
 • De oprichting van elke subgroep moet op een Algemene Vergadering bevestigd worden met een meerderheid van 66% van de
 • De subgroep wordt op elke LWK-vergadering vertegenwoordigd door een afgevaardigde. Deze afgevaardigde is een bestuurslid van
 • Elke subgroep is zelf verantwoordelijk voor haar werkingskosten. De financiën van de subgroep dienen in evenwicht te

Titel VII: Studentikoze bepalingen

Artikel 27

LWK beschikt over een intern huishoudelijk reglement dat gelezen en nageleefd dient te worden door elk bestuurslid van de kring. Er wordt op de naleving toegezien door de voorzitter, de ondervoorzitter, de doopmeester en de schachtentemmer(s).

Artikel 28

Iedereen die gedoopt is bij LWK en één van de richtingen uit artikel 4 studeert, kan de LWK-caducé le soleil triste aanvullen met de caducé van zijn of haar eigen vakgroep:

 • Minerva: Romaanse talen
 • Adelaar: Germaanse talen
 • Athene: Geschiedenis, Wijsbegeerte en Moraalwetenschappen
 • Gekruiste sikkels: Kunstwetenschappen en Archeologie
 • Sfinx of faraonisch dodenmasker: Toegepaste Taalkunde